Home

Transform your magazines and journals
into a fully searchable digital archive

Enivation, a branded service of NPC, Inc., uses a non-destructive publication scanning and archiving solution to take your older, sensitive physical publications — whether they are hard cover or soft cover books, magazines, journals, periodicals, manuals or newspapers — and turn them into a fully searchable digital library.

Our publication scanning solution creates a seamless transition from in-your-hand materials to on-your-screen documents. A dedicated staff takes extra-special care to preserve the physical integrity of all of your materials. And if security is a concern, your materials will be handled and scanned in a low-traffic, secure location within our secure production facility.

Our book scanners use a v-shaped holding frame so your publications can be opened and scanned face-up, without putting any unnecessary stress on the binding of your books. This non-destructive process helps maintain the physical appearance of your books while delivering the most accurate, crisp scans possible.

Do you have large format books or magazines? The Enivation solution uses book scanners that can accommodate a maximum scanning area of 16 inches wide and 24 inches high. For document scanning, high-speed flatbed scanners provide the same OCR and image scanning precision as our book scanners.

Our approach to scanning focuses on the quality and accuracy of each page we convert, making sure that the documents you store are usable and functional for years to come.

Enivation uses high-quality OCR (Optical Character Recognition) software to generate fully searchable PDF (Portable Document Format) files so you can easily retrieve information with keyword searches. And by using widely-accessible PDF files, the free Adobe® Reader® software is all that is needed to view your archived documents.

If your organization does not require full-text searchable documents, Enivation’s solution can save your books and publications as images in PDF, TIF or JPEG formats. And we can deliver your archived digital files on CD, DVD, USB drive or external hard drive, or we can transfer directly to your servers via FTP or secure FTP.

Hemsida

Förvandla dina tidskrifter och tidskrifter
till ett fullt sökbart digitalt arkiv

Enivation, en märkestjänst från NPC, Inc., använder en icke-destruktiv publikationsskanning och arkiveringslösning för att ta dina äldre, känsliga fysiska publikationer — oavsett om de är hårda eller mjuka omslagsböcker, tidskrifter, tidskrifter, manualer eller tidningar — och förvandla dem till ett helt sökbart digitalt bibliotek.

Vår publikationsskanningslösning skapar en sömlös övergång från in-your-hand-material till dokument på skärmen. En dedikerad personal tar extra särskild omsorg för att bevara den fysiska integriteten hos alla dina material. Och om säkerhet är ett problem kommer ditt material att hanteras och skannas på en säker plats med låg trafik i vår säkra produktionsanläggning.

Våra bokskannrar använder en v-formad hållarram så att dina publikationer kan öppnas och skannas uppåt, utan att lägga onödig stress på bindningen av dina böcker. Denna icke-destruktiva process hjälper till att upprätthålla det fysiska utseendet på dina böcker samtidigt som de levererar de mest exakta, skarpa skanningarna som möjligt.

Har du stora format böcker eller tidskrifter? Enivation-lösningen använder bokskannrar som rymmer ett maximalt skanningsområde på 16 tum bred och 24 tum hög. För dokumentskanning ger höghastighets flatbäddsskannrar samma OCR-och bildskanningsprecision som våra bokskannrar.

Vår metod för skanning fokuserar på kvaliteten och noggrannheten på varje sida vi konverterar, och ser till att dokumenten du lagrar är användbara och funktionella i många år framöver.

Enivation använder OCR-programvara av hög kvalitet (Optical Character Recognition) för att generera fullt sökbara PDF-filer (Portable Document Format) så att du enkelt kan hämta information med sökordssökningar. Och genom att använda allmänt tillgängliga PDF-filer, är den fria Adobe Bisexual Reader programvara allt som behövs för att visa dina arkiverade dokument.

Om din organisation inte behöver sökbara dokument i fulltext kan Enivations lösning spara dina böcker och publikationer som bilder i PDF -, TIF-eller JPEG-format. Och vi kan leverera dina arkiverade digitala filer på CD, DVD, USB-enhet eller extern hårddisk, eller vi kan överföra direkt till dina servrar via FTP eller säker FTP.


Visa Arkiv


Bläddra och visa alla publikationer som finns tillgängliga i det här dokumentbiblioteket. Publikationer är organiserade i en mappstruktur enligt år och listas sedan i ordning efter publikationsnamn. Klicka på + bredvid organisationsnamnet och ikonen för att visa publikationens namn och klicka sedan på + bredvid publikationens namn för att visa alla årsmappar. För varje år…

Read the full article


Pärlor Och Rubiner – Digitalt Arkiv


FarmHouse broderskap delar stolt denna speciella arkivsamling av vårt brödraskaps tidning, Pearls & Rubies. Publikationen kom först i produktion 1940. Under de 75 + åren sedan broderskapet har publicerat 220 enskilda nummer, varav broderskapet har 211 tryckta utgåvor i sina arkiv. Dessa tryckta utgåvor har varit i stort sett osynliga och ofta orörda, vid det…

Read the full article


Digitala Blädderböcker


Digitalflipbook publikationer kan visas på stationära och bärbara datorer, mobila enheter och surfplattor, arbetar test med den senaste versionen av AdobeA Brasilian flasha brasilian. Varje digital publikation innehåller också en grundläggande HTML-version för tittare utan Flash-stöd för flash. Innehållsförteckning objekt görs aktiva för användare att enkelt navigera till tillhörande sidor senare i publikationen, och sociala…

Read the full article